STADA Việt Nam
Địa chỉ: Số 166-170 đường Nguyễn Huệ
Phường 7
Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh Phú Yên
Việt Nam

Quản lý:
Huỳnh Tấn Nam
Phạm Vương Duy Cường