Khi truy cập vào trang web của STADA, người dùng đồng ý với những thỏa thuận như sau:

1. Các điều khoản sử dụng chung

Trang web được STADA Arzneimittel AG duy trì và phát triển. Người dùng có thể gặp rủi ro khi truy cập trang web này. STADA Arzneimittel AG có quyền sửa đổi trang web này, các điều kiện sử dụng chung, các điều khoản và điều kiện kinh doanh chung, giá cả, các điều khoản, điều kiện thương mại và giao nhận, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ thời gian nào mà không cần thông báo trước.

2. Tên thương mại đã đăng ký bản quyền

Tất cả nội dung, hình ảnh, tên thương mại đã đăng kí, hồ sơ dữ liệu và các thông tin được phát hành đều thuộc bản quyền của STADA Arzneimittel AG hoặc bên thứ ba đã được STADA cấp quyền. Ngoài quyền sử dụng và các quyền khác được cấp hiển thị trên trang web này, người dùng không được sao chép, truyền lại, sửa đổi, bổ sung hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào khác trên trang web mà không có sự đồng ý trước của STADA Arzneimittel AG.

3. Tải xuống

Các tệp dữ liệu được tải xuống từ trang web có thể sẽ mang đến rủi ro cho người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì mất mát nào (ví dụ như mất mát dữ liệu vì virus) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi sử dụng các tệp dữ liệu tải xuống từ website này. Đặc biệt, điều này áp dụng nếu các tệp dữ liệu được sử dụng cho các hành vi phạm tội.

4. Nghĩa vụ pháp lý

STADA Arzneimittel AG chịu trách nhiệm chính theo quy định pháp luật. Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và mới nhất trên trang này, tuy nhiên không loại trừ trong đó khả năng phát sinh sai sót hoặc không chính xác. Chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật trang web hoặc bất kỳ trách nhiệm hay đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác và đầy đủ của thông tin, và từ chối mọi trách nhiệm liên quan. STADA Arzneimittel AG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất mát phát sinh qua việc sử dụng thông tin này. Điều khoản này đồng thời cũng được áp dụng cho cả những mất mát gián tiếp, vô tình hoặc hậu quả xảy ra sau khi sử dụng website.

STADA Arzneimittel AG không truyền thông tin có tính chất bí mật thông qua các trang web / hoặc các địa chỉ email có trong đó, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bảo mật. Tuân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang (BDSG) về dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu trên trang web này là thông tin chung, nhưng không cung cấp thay thế cho một cuộc thảo luận kỹ thuật, các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hoặc kinh doanh khác. Mặc dù chúng tôi đã bảo vệ dữ liệu của mình khỏi sự truy cập bên ngoài, sẽ có rủi ro nhỏ do sự can thiệp nội dung hiển thị đã bị thay đổi từ bên ngoài. Các thông tin này bảo đảm đã được ngăn chặn.

5. Thông tin được người dùng cung cấp

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin mà họ gửi cho STADA Arzneimittel AG về tính chính xác và nội dung trên trang web này, đồng thời đảm bảo không vi phạm bản quyền. Về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi thông báo bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo liên kết này. STADA cảnh báo có khả năng bộ lọc SPAM ngăn chặn việc nhận thư e-mail khi sử dụng.

6. Đăng ký

Nếu đồng ý các quy định về việc sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng cam kết cung cấp thông tin trung thực về đăng ký và thông báo cho STADA Arzneimittel AG về bất kỳ thay đổi nào trong các chi tiết này. Sau khi đăng ký, người dùng được cấp mật khẩu. Người dùng đảm bảo rằng bên thứ ba sẽ không thể truy cập được mật khẩu này và chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn đặt hàng và bất kỳ hoạt động nào khác được thực hiện theo mật khẩu này. Ngay khi người dùng biết được thông tin bên thứ ba đang sử dụng mật khẩu trái phép, người dùng có nghĩa vụ phải thông báo cho STADA Arzneimittel AG bằng văn bản ngay lập tức về điều này.

7. Siêu liên kết

STADA không chịu trách nhiệm nội dung hoặc hoạt động của các trang web khi người dùng thiết lập các liên kết đến các trang web bên ngoài (siêu liên kết). Có khả năng người dùng gặp rủi ro khi thực hiện kết nối siêu liên kết đến các trang web này.

8. Tuyên bố trong tương lai

Trang web STADA Arzneimittel AG (sau đây gọi là “”STADA””) tuyên bố thống nhất đến các sự kiện liên quan trong tương lai dựa trên những kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại về phía quản lý công ty của STADA cũng như các thông tin hiện có khác. Bao gồm cả rủi ro và không chắc chắn đã biết và chưa biết, có thể dẫn đến thu nhập thực tế, tình hình kinh doanh, tài chính và thu nhập, tăng trưởng hoặc hiệu suất khác so với ước tính được thể hiện hoặc ngụ ý trong báo cáo hướng tới. Các tuyên bố liên quan đến tương lai thể hiện đặc trưng qua việc sử dụng các từ “như”, “mong đợi”, “ý định”, “kế hoạch”, “dự đoán”, và các thuật ngữ tương tự. Tuyên bố hướng tới trong các báo cáo khác, trong các bài thuyết trình, trong tài liệu gửi cho các cổ đông và trong các thông cáo báo chí hoặc tin tức nhà đầu tư. Đôi khi, đại diện của chúng tôi có thể đưa ra tuyên bố hướng tới tương lai bằng lời nói. STADA cho rằng các kỳ vọng được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới là phù hợp; tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng này sẽ thực sự thành hiện thực. Các yếu tố rủi ro cụ thể bao gồm: Ảnh hưởng bởi quy định của ngành dược phẩm; khó khăn trong việc đưa ra dự đoán liên quan đến chính sách của các cơ quan quản lý và các cơ quan giám sát khác; môi trường pháp lý và những thay đổi trong chính sách chăm sóc sức khỏe và trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhiều quốc gia khác nhau; chấp nhận nhu cầu về thuốc mới và liệu pháp mới; kết quả nghiên cứu lâm sàng; ảnh hưởng của sản phẩm cạnh tranh và giá cả; chi phí và sự có sẵn của các thành phần hoạt động được sử dụng trong sản xuất dược phẩm; việc không chắc chắn liên quan đến sự chấp nhận của thị trường khi các sản phẩm sáng tạo được giới thiệu, hiện đang được bán hoặc đang được phát triển; ảnh hưởng của những thay đổi trong cơ cấu khách hàng; phụ thuộc vào các liên minh chiến lược; biến động tỷ giá và lãi suất, kết quả hoạt động, cũng như các yếu tố khác được nêu chi tiết trong báo cáo hàng năm và trong các báo cáo khác của công ty. STADA không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này.

9. Tài liệu tham khảo pháp lý khác

Lưu ý rằng các tham chiếu pháp lý đặc biệt áp dụng cho các trang internet riêng lẻ trong trang web STADA, ví dụ: điều kiện mua hoặc các yêu cầu theo quy định pháp luật đối với việc sử dụng dữ liệu.

10. Luật và quyền thi hành luật

Bất kỳ khiếu nại pháp lý hoặc kiện tụng nào phát sinh liên quan đến trang web hoặc việc sử dụng website sẽ được xét theo luật của Cộng hòa Liên bang Đức, ngoại trừ các quy định của luật tư nhân quốc tế. Nơi tài phán là Frankfurt / Main.